Dziś jest piątek, 02.06.2023, imieniny Erazma, Marianny
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Zgłaszanie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta

Zgłaszanie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta

dwa dziki

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania poszkodowanych rolników za szkody wyrządzone w uprawach rolnych, przez dzikie zwierzęta np. dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub szkody wyrządzone podczas polowania.

Szacowania szkód, o których mowa powyżej, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wniosek o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego (pod tym linkiem znajdą Państwo adresy kół łowieckich działających na naszym obszarze: http://wir.org.pl/asp/pliki/aktualnosci_2020/turek.pdf ).

Poprawny wniosek musi zawierać imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, wskazanie miejsca wystąpienia szkody, wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. Wniosek składa się w terminie 3 dni od stwierdzenia straty. Wyjątek stanowią jedynie szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach poza okresem wegetacyjnym. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego i oczywiście przed rozpoczęciem wegetacji.

O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego powinien zawiadomić właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Należy przy tym pamiętać, że nieobecność właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje szacowania szkód.

Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół. Członkowie zespołu, w tym właściciel gruntu mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego z biorących udział w szacowaniu szkody.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione, np. przez występujące na naszym terenie bobry, odszkodowanie wypłaca Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Zgłoszenia odnośnie szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione przyjmowane są przez:

Wydział Spraw Terenowych

adres: ul. Dąbrowskiego 79a  60-529 Poznań

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP/RDOS_w_Poznaniu/SkrytkaESP

Poszkodowany po stwierdzeniu szkody dokonuje niezwłocznie jej zgłoszenia przez złożenie wniosku o odszkodowanie za szkodę, zwanego dalej „wnioskiem”, w postaci papierowej albo elektronicznej, w szczególności przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Wzór wniosku dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/rdos-poznan/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

Wniosek złożony w postaci papierowej powinien być podpisany przez poszkodowanego własnoręcznie albo przez jego pełnomocnika, natomiast złożony w postaci elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Należy pamiętać, że na wnioskodawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia dowodów do czasu dokonania oględzin przez pracowników regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Poszkodowany powinien zabezpieczyć ślady oraz inne dowody wskazujące na przyczynę i okoliczności powstania szkody w miejscu jej wystąpienia do czasu sporządzenia protokołu oględzin szkody.

DF

zdj. Pixabay.com/Ralphs-Photos


Pozostałe aktualności