Dziś jest poniedziałek, 29.05.2023, imieniny Marii Magdaleny, Teodozji
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Zaproszenie dla NGO

Zaproszenie dla NGO

1

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapraszam do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert. Kandydaci będą uczestniczyli w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego „Formularza zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie oraz Deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej” zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać lub doręczyć na adres:

                                                           Urząd Gminy w Malanowie

                                                           62-709 Malanów

w terminie do dnia 31.01.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu)

Do obowiązków członków komisji konkursowych należy w szczególności:

  • zapoznanie się z regulaminem pracy komisji,
  • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o ustalone kryteria zgodnie z regulaminem prac komisji,
  • sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,
  • udział w przygotowaniu protokołu z prac komisji oraz list rekomendowanych do realizacji wraz z zaproponowanymi kwotami dofinansowania dla poszczególnych oferentów na realizację zadań publicznych w celu przedstawienia do akceptacji Wójtowi Gminy Malanów.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, w związku z czym za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących przedstawicielem Wójta Gminy Malanów oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Zam. Z.S.

 


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności