Dziś jest sobota, 23.01.2021, imieniny Ildefonsa, Rajmunda
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Dzięki dotacjom możesz być EKO.

Dzięki dotacjom możesz być EKO.

Dzięki dotacjom możesz być EKO.

Cywilizacyjny postęp poza wieloma korzyściami dla ludzkości, przysporzył naszej planecie wiele problemów. Traktujemy zasoby Ziemi, jakby były nieskończone produkując jednocześnie niewyobrażalne ilości śmieci i różnego rodzaju zanieczyszczeń. Przestarzałe piece i kominki, opalane węglem i drewnem zatruwają nasze powietrze, przez co z roku na rok problem zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju jest coraz większy. W otaczającym nas środowisku od którego zależne jest nasze życie i zdrowie pojawia się coraz to więcej podobnych problemów. Przykładem jest chociażby wiosenna susza i letnie ulewy, które uświadomiły nam, jak bardzo istotne jest zarządzanie zasobami wody i mikroretencją w skali całego kraju.

Na ratunek plancie!

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej programów środowiskowych, które mają zniwelować choć w części negatywne skutki postępu cywilizacyjnego. „Mój prąd”, „Moja woda”, „Czyste powietrze” i „Agroenergia” to programy dotacyjne, dzięki którym możemy poprawić jakość naszego środowiska przy jednoczesnym oszczędzeniu portfela.

Jak i kto może otrzymać dotację?

Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Kto może uzyskać wsparcie?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma wsparcia

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Na co można przeznaczyć dotację

Zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

Termin składania wniosków

Termin drugiego naboru trwa do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania środków.

Informacje dot. programu

https://mojprad.gov.pl/

 

Czyste Powietrze

To pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Program umożliwia powiązanie z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków.

Program wyłącza z dofinansowania przedsięwzięcia w nowobudowanych budynkach.

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Kto może uzyskać wsparcie?

 

Osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania) lub dochodzie miesięcznym nieprzekraczającym 1400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym bądź 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym (podwyższony poziom dofinansowania).

Forma wsparcia

Dotacja lub dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Na co można przeznaczyć dotację

Program Czyste Powietrze oferuje dotację do: wymiany starych pieców, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian, poddaszy i stropów, wymiany starych okien i drzwi.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków trwa w systemie ciągłym przez cały okres realizacji Programu Czyste Powietrze.

Informacje dot. programu

http://czystepowietrze.gov.pl/

 

Moja Woda

Dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

 

Cel programu

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Kto może uzyskać wsparcie?

 

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

Forma wsparcia

Dofinansowanie w formie dotacji. Która nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia oraz kwoty 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Na co można przeznaczyć dotację

Zakup, montaż, budowa, uruchomienie, urządzeń takich jak: zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny; przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego; instalacja rozsączająca; elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Dofinansowanie może być udzielone pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Termin składania wniosków

Kolejny nabór wniosków prowadzony będzie przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od stycznia 2021 r.

Informacje dot. programu

https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/aktualne-nabory/program-priorytetowy-moja-woda/

 

Agroenergia

To program, dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalacje OZE.

Nabór w tym programie jest dopiero planowany.

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Kto może uzyskać wsparcie?

 

Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.

Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Forma wsparcia

  1. Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach Programu Priorytetowego w pkt. 7

Na co można przeznaczyć dotację

W ramach programu finansowane będą instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW. Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane przed rozpoczęciem naboru.

Informacje dot. programu

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/

 

Pożyczka EKOenergetyczna dla MŚP.

To produkt finansowy zaproponowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie.

Cel programu

Celem jest wsparcie przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii, by obniżyć koszty prowadzenie działalności.

Kto może uzyskać wsparcie?

 

Przedsiębiorcy z sektora MŚP z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym miejscem wykonywania działalności na terenie województwa wielkopolskiego.

Forma wsparcia

Pożyczka do 1.000.000,00 zł z okresem spłaty do 120 miesięcy, bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Na co można przeznaczyć dotację

Finansowanie inwestycji, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, tj. m.in. na:

- poprawę efektywności energetycznej i wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie,

- zakup nowych niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,

- rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych,

- budowę lub modernizację instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- budowę lub modernizację instalacji umożliwiających odzysk i oszczędność energii cieplnej.

Termin składania wniosków

Szczegóły oraz dokumenty dot. pożyczki znajdują się na stronie http://ekoenergetyczna.arrkonin.org.pl/

Informacje dot. programu

https://arrkonin.org.pl/pozyczka-ekoenergetyczna-dla-msp/

ŁK


Pozostałe aktualności