Dziś jest piątek, 22.01.2021, imieniny Anastazego, Wincentego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Urząd Gminy w Malanowie prowadzi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych Kandydaci muszą m.in. spełnić wymagania:

Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem legitymowania się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie średnie,

e) nieposzlakowana opinia,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe w zakresie: ekonomii, administracji, budownictwa, ochrony środowiska lub zamówień publicznych,

b) co najmniej 18 miesięcy stażu pracy, w tym minimum 12 miesięcy w jednostce samorządu terytorialnego, zaliczane będzie tylko zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

c) doświadczenie w pracy w komisji przetargowej,

d) ukończone kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych i funduszu soleckiego,

e) znajomość przepisów prawa związanych z problematyką zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

  - ustawy prawo zamówień publicznych,

  - ustawy o funduszu soleckim,

  - ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

  -  ustawy o samorządzie gminnym,

  - ustawy o pracownikach samorządowych,

  - ustawy kodeks cywilny,

  - rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

  - rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych,

f) znajomość obsługi komputera, a w tym pakietu MS Office,

g) umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 Przewidywany zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1. Organizacja i realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2. Nadzorowanie i koordynacja prawidłowości przebiegu procedur oraz bieżące informowanie kierownika jednostki o postępach w procedurach zamówień publicznych;

3. Uczestniczenie jako członek komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w Urzędzie Gminy,

4. Administrowanie rejestrem zamówień publicznych do 30 tys. euro prowadzonym w Urzędzie Gminy,

5. Pomoc i współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu lub stanowiskiem pracy w prowadzeniu zamówień publicznych w zakresie: wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzania w biuletynie zamówień publicznych ogłoszeń, rocznych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Przekazanie kompletu zgromadzonej dokumentacji, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego właściwemu dysponentowi środków, dla którego procedurę przeprowadzono;

7. Instruowanie pracowników oraz aktualizowanie i upowszechnianie wśród pracowników:

  - przepisów i orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych,

  - specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby komisji przetargowych,

  - wzorów umów, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umów aktualizowanych we współpracy z radcą prawnym.

8. Weryfikacja SIWZ pod względem prawidłowości stosowania przepisów ustawy, warunków udziału wykonawców w postępowaniu, niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu;

9. Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania i przestrzegania terminów podania do publicznej wiadomości ogłoszeń w sprawach dotyczących zamówień publicznych: w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej, w Biuletynie Zamówień Publicznych;

10. Rejestracja i prowadzenie rejestrów zamówień publicznych w Urzędzie Gminy;

11. Prowadzenie statystyki udzielonych zamówień publicznych w celu przygotowania stosownych sprawozdań, harmonogramów, planów;

12. Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych z wyłączeniem inwestycji dotyczących dróg.

13. Określanie zakresu inwestycji lub remontu, przygotowanie umów i zleceń na wykonanie prac, wybór jednostki projektowej i przygotowanie pełnomocnictw, uzyskanie wszystkich decyzji, postanowień i uzgodnień administracyjnych zezwalających na wykonanie robót.

14. Przekazywanie do użytku inwestycji, rozliczenie kosztów, poprzez:

15. Sprawdzenie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę kosztorysów częściowych i kosztorysu powykonawczego,

16. Sporządzenie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji lub remontów, wyegzekwowanie w ramach uprawnień stanowiska od wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych,

17. Organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych,

18. Realizacja gwarancji lub rękojmi w przypadku wystąpienia wady.

19. Nadzór merytoryczny i kontrola nad wykonywanymi zadaniami w zakresie funduszu sołeckiego,

20. Ustalenie wysokości oraz przygotowywanie informacji o wysokości środków przypadających danemu sołectwu.

21. Przyjmowanie wniosków od sołectw, sprawdzanie ich poprawności i zgodności z przepisami.

22. Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji funduszu sołeckiego.

23. Realizacja zaplanowanych wydatków, przygotowanie dokumentów dotyczących podjęcia postępowania w celu realizacji zamówienia publicznego.

24. Kontrolowanie ponoszonych przez sołectwa wydatków pod względem ich zgodności z planami finansowymi.

25. Prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej (wyposażenia ) zakupionego w ramach funduszu sołeckiego.

26. Przekazywanie zadań inwestycyjnych protokołem „Odbioru Technicznego“ do Referatu Finansowego.

27. Udział w procedurach odbiorowych zadań zleconych z funduszu sołeckiego oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej do odbioru.

28. Współpraca z referatami Urzędu w zakresie przygotowania planów finansowych i rozliczeń funduszu sołeckiego.

29. Organizacja i udział w zebraniach sołeckich oraz przygotowanie niezbędnych materiałów merytorycznych z zakresu funduszu sołeckiego.

30. Nadzór nad realizacją przeglądów gwarancyjnych dotyczących działań wynikających z zakresu obowiązków.

31. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu zgłaszania właściwym organom rozpoczęcia zakończenia zadań inwestycyjnych oraz remontowych wynikających z zakresu zadań na zajmowanym stanowisku.

32. Sporządzanie planów zadań realizowanych w trybie zamówień publicznych w ścisłej współpracy z Kierownikiem Referatu.

33. Przygotowanie projektów umów zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.

34. Przygotowywanie materiałów merytorycznych do sporządzenia dokumentacji przetargowej.

35. Zatwierdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym faktur wynikających z zakresu obowiązków.

36. Sporządzanie wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

37. Archiwizacja wytworzonych dokumentów.

38. Wykonywanie innych czynności i zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Kierownika Referatu oraz kierownictwa Urzędu Gminy.

Warunki zatrudnienia i pracy:

1. podstawa nawiązania stosunku pracy –pierwsza umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2. wymiar czasu pracy – pełny etat (40 godzin tygodniowo).

Wymagane dokumenty:

a) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

c)  kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

d) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku zamieszczonego w dokumentach aplikacyjnych wraz z klauzulą informacyjną,zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Stanowisko ds. zamówień publicznych” w terminie do dnia 22.01.2020 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Punktu Obsługi Klienta i Inwestora pod adres:

Urząd Gminy w Malanowie ul. Turecka 16, 62-709 Malanów– Punkt Obsługi Klienta i Inwestora, pok. nr 2

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Malanowie po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane.

I etap – dnia 23.01.2020 roku – otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap – dnia 24.01.2020 roku - przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu.

Godziny przeprowadzenia czynności w ramach II etapu, zostaną podane kandydatom indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malanow.pl) oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Urzędu Gminy w Malanowie ul. Turecka 16.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku innej osoby spośród pięciu najlepszych kandydatów. W związku z powyższym, dopiero po tym terminie, tj. po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych kandydatów, dokumenty aplikacyjne zostaną odesłane pozostałym kandydatom.

 

http://www.bip.malanow.pl/?c=790

 ŁN


Pozostałe aktualności