Dziś jest poniedziałek, 21.01.2019, imieniny Agnieszki, Jarosławy
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Poszukujemy pracownika ds. wspomagania inwestycji

Poszukujemy pracownika ds. wspomagania inwestycji

Poszukujemy pracownika ds. wspomagania inwestycji

 Urząd Gminy w Malanowie

poszukuje kandydatów na stanowisko ds. wspomagania inwestycji

 

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika, w pełnym wymiarze czasu pracy

Początek zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2017

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem legitymowania się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 • wykształcenie min. średnie,
 • mile widziane wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym, ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym, zarządzanie;
 • znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustaw związanych z pracą na stanowisku;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • odpowiedzialność, opanowanie i wysoka kultura osobista.

Przewidywany zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

 • Tworzenie dokumentacji niezbędnej do pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych na zadania inwestycyjne realizowane przez UG.
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i realizacja projektów ze środków funduszy krajowych i zagranicznych.
 • Udział w prowadzeniu inwestycji i prac remontowych realizowanych przez UG.
 • Przekazywanie zrealizowanych inwestycji użytkownikom.
 • Współpracę ze stanowiskiem ds. planowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty w I etapie procesu naboru:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016 poz. 922).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta dot. zatrudnienia na stanowisku ds. wspomagania inwestycji” w terminie do dnia 19.06.2017 roku do godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do Punktu Obsługi Interesanta) pod adres:

Urząd Gminy w Malanowie ul. Turecka 16, 62-709 Malanów – Punkt Obsługi Interesanta, pok. nr 2

 Informacje dodatkowe:

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 20 czerwca 2017 r., godziny przeprowadzenia rozmów zostaną podane kandydatom indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową. Urząd zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Wójt Gminy Malanów jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 22¹ Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.

RO

 


Pozostałe aktualności