Dziś jest niedziela, 19.01.2020, imieniny Henryka, Mariusza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Informacja o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Informacja o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Informacja o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Urząd Gminy w Malanowie prowadzi nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Kandydaci muszą m.in. spełnić wymagania:

   Wymagania niezbędne:

a)     obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem legitymowania się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów

         o szkolnictwie wyższym,

e)    co najmniej czteroletni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej

         o charakterze podobnym do zadań realizowanych na stanowisku;

f)       nieposzlakowana opinia,

g)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 

a)     znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

-       ustawy Prawo zamówień publicznych,

-       ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-       ustawy Prawo budowlane,

-       ustawy o gospodarce nieruchomościami,

-       ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

-       ustawy o finansach publicznych.

 

b)       umiejętność planowania, organizacji pracy, pracy w zespole i kierowania zespołem,

c)     umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,

d)   kreatywność i samodzielność w działaniu,

e)     odpowiedzialność, opanowanie i wysoka kultura osobista,

f)       dyspozycyjność i odporność na stres.

 

Informacje szczegółowe dotyczące naboru dostępne są na stronie www.bip.malanow.pl w zakładce komunikaty.

 

Dokumenty wymienione w ogłoszeniu o naborze (www.bip.malanow.pl) należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej” w terminie do dnia 5 listopada 2018 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Punktu Obsługi Interesanta) na adres: Urząd Gminy w Malanowie ul. Turecka 16, 62-709 Malanów – Punkt Obsługi Interesanta, pok. nr 2

                                                                                                                                         EG


Pozostałe aktualności